1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w serwisie https://www.nowymanhattan.com/ (zwanym dalej „Serwisem”) jest RSIG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Nowy Manhattan sp.k. z siedzibą w Łodzi (90-113) przy ul. Traugutta 25, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000824603, NIP: 7252296647 (zwana dalej „Administratorem”).
 2. Z Administratorem można skontaktować się pisząc na wskazany wyżej adres lub mailowo pod adresem: biuro@rsig.com.pl.
 3. Dane osobowe w ramach Serwisu będą przetwarzane:
  1. w celu odpowiedzi na zapytanie lub złożenia oferty w przypadku, gdy Administrator otrzymał zapytanie lub został poproszony o przedstawienie oferty przy użyciu formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w postaci odpowiedzi na zapytania użytkowników oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  2. w przypadku zawarcia umowy w wyniku działań podjętych przy wykorzystaniu formularza kontaktowego – dane osobowe będą przetwarzane w dalszym ciągu w celu wykonania umowy, wykonania przez Administratora obowiązków prawnych, w szczególności podatkowych i finansowych związanych z zawartą umową, a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy – podstawą prawna przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (interesami tymi są: ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy);
  3. w celu zapewnienia działania Serwisu poprzez wykorzystywanie niezbędnych plików cookies – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w postaci zapewnienia działania Serwisu
 4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotowi obsługującemu Serwis i zapewniającemu jego hosting, a także w zakresie danych podawanych poprzez formularz kontaktowy – podmiotowi świadczącemu usługi hostingu poczty elektronicznej. W przypadku zapytań ofertowych dane mogą być również przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub inne usługi właściwe ze względu na przedmiot zapytania (Odbiorcy danych).
 5. Dane osobowe przetwarzane w Serwisie, w tym zbierane przez formularz kontaktowy lub poprzez własne pliki cookies (pochodzące od Administratora) nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu odpowiedzi na zapytania lub w celu złożenia oferty odpowiednio przez czas realizacji zapytania lub czas niezbędny do złożenia oferty i uzasadniony czas oczekiwania na przyjęcie oferty. W przypadku zawarcia umowy, Administrator będzie przetwarzał dane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (co do zasady 3 lata w przypadku umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami i 6 lat w przypadku umów zawieranych z konsumentami) oraz do upływu okresu przechowywania dokumentów wymaganego przepisami prawa (dowody księgowe przechowywane przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą). Dla pozostałych celów Administrator będzie przetwarzał dane osobowe co do zasady przez czas funkcjonowania plików cookies, przy pomocy których realizuje te cele.
 7. Każdy użytkownik może domagać się od Administratora:
  1. dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania danych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych,
  4. przeniesienia danych, a także
  5. usunięcia danych w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 17 RODO.
 8. Każdy użytkownik ma prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych dla realizacji interesów Administratora wskazanych w pkt. 3. W takiej sytuacji Administrator przestanie przetwarzać dane, chyba, że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub wykaże, że jest to dla niego niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 9. Każdy może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności Serwisu, w szczególności skorzystanie z formularza kontaktowego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz zmienić sposób zapisu i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.